Bereikbaarheid parkeer tarieven etc

Published : 16-06-2020 22:09:58
Categories : Romijn blog

STICHTING ONDERNEMERSFONDS VOORHOF – 16 JUNI 2020

Inspraakreactie parkeertransitie en MPD

Inleiding

Beste commissie. Vorig jaar spraken wij met u over onze Gebiedsvisie Voorhof ‘Vitaal en Bereikbaar’. Wij hebben u toen verteld over het grote belang van bereikbaarheid voor de ondernemers in ons gebied. Om die reden zijn wij ook bovengemiddeld geïnteresseerd in de onderwerpen die vanavond op uw agenda staan. U spreekt daarbij over een voorstel inzake parkeertransitie en het concept MPD. Graag geven wij u daarop onze visie.

Statement

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: de twee stukken stellen ons teleur. Niet alleen zien wij dat de door ons gewenste investering in een aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan op de lange baan wordt geschoven. Ook wordt er geen concrete aanpak voorgesteld voor het grootste knelpunt voor de verkeersveiligheid in Delft – het Delflandplein. En daarbovenop worden met het voorstel inzake parkeertransitie de tarieven in de omgeving van In de Hoven fors verhoogd. Waar deze nu nog € 0,60 voor het eerste uur, € 2,00 voor de daaropvolgende uren en maximaal € 8,65 per dag bedragen, stijgen deze met het huidige voorstel al dit najaar naar € 1,00 voor het eerste uur, € 4,50 voor de daaropvolgende uren en maximaal € 30,00 per dag. Zeker voor de ondernemers aan de Papsouwselaan, Nijverheidsstraat en Westlandseweg is dit een zeer ongewenste ontwikkeling.

Reactie op voorstel inzake parkeertransitie

Om met dit laatste te beginnen. In onze ogen zou het gemeentelijk beleid inzake parkeren een ondersteuning voor ondernemers moeten zijn. Hoewel de huidige parkeertarieven relatief vriendelijk zijn, vormt het betaald parkeren in algemene zin een drempel voor bezoek. Om die reden hebben wij in het verleden al meermaals de invoering van blauwe zones bepleit. Nu de tarieven ook nog eens fors gaan stijgen, wordt de drempel voor bezoek verder verhoogd. Juist in deze tijden van Corona vinden wij dit onbegrijpelijk. Te meer omdat wij dit jaar ook al hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden aan en de versmalling van de Voorhofdreef.

Reactie op het concept MPD, inclusief uitvoeringsplan

Daarmee komen we ‘automatisch’ uit bij het concept MPD. In onze gebiedsvisie ‘Vitaal en Bereikbaar’ hebben wij duidelijk gemotiveerd dat wij de Voorhofdreef alleen versmald zouden willen zien als hiervoor compensatie zou zijn geregeld. Compensatie in de vorm van een aansluiting van de Martinus Nijhofflaan op de Prinses Beatrixlaan. Waar deze projecten in het verleden ook altijd in samenhang met elkaar werden beschouwd, zijn deze bij een raadsvergadering in 2017 van elkaar gescheiden. Met het vaststellen van de recente programmabegroting is – ondanks enkele moties van u – besloten om al op korte termijn tot versmalling van de Voorhofdreef over te gaan. En dit zonder compensatie.

Sindsdien hadden wij de hoop dat het realiseren van een aansluiting tussen de Martinus Nijhofflaan en de Prinses Beatrixlaan dan in elk geval op korte termijn zou plaatsvinden. In het concept uitvoeringsplan van het MPD wordt realisatie van een dergelijke aansluiting echter pas na 2025 voorzien. En dat niet alleen; er wordt ook in die periode een vrij lage prioriteit aan het realiseren van deze aansluiting toegekend. De vraag is daarmee of wij als ondernemers ooit zullen worden gecompenseerd voor de verminderde bereikbaarheid die als gevolg van de versmalling van de Voorhofdreef ontstaat.

Het steekt daarbij dat deze versmalling begin november is gemotiveerd vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. Dit terwijl de verkeersonveilige situaties zich primair op het Delflandplein voordoen, iets dat ook in het concept MPD wordt onderkend. Wij zouden als ondernemers graag een gerichte aanpak voor dit knelpunt zien, maar een specifieke aanpak van het Delflandplein lijkt in de periode 2020-2025 nog niet plaats te vinden. Ondanks het onderzoek dat op dit moment naar de verkeersveiligheid op het Delflandplein wordt uitgevoerd.

Tenslotte

Wij hebben tot nu vooral complimenten gekregen voor de gebiedsvisie die wij vorig jaar hebben opgesteld. Van u, maar ook van diverse ambtenaren en het college. De gebiedsvisie is in het recent door u besproken Actieprogramma REV zelfs benoemd als voorbeeld voor andere gebieden in Delft. Immers, in de visie – en nu citeer ik – is verkend waar mogelijkheden liggen voor wijkversterking en werkgelegenheidsgroei. Daarbij geeft het actieprogramma terecht ook aan dat de gemeente actief heeft bijgedragen aan de totstandkoming. Vanuit dat oogpunt hadden wij onszelf deze avond anders voorgesteld. Te meer door de toezegging van wethouder Vollebregt februari jl. om bereikbaarheid als randvoorwaarde voor de realisatie van economische doelstellingen explicieter in het actieprogramma REV op te nemen. Wilt u het college vanuit dat oogpunt verzoeken of het bereid is tot een herprioritering van projecten om zo de vitaliteit en bereikbaarheid van onze wijk te waarborgen? Alvast hartelijk dank.

Kees Romijn

Met dank aan Gilbert Bal van Roots Beleids advies

en Jaap Langhout

Share this content